Lietošanas noteikumi

Vispārīgā informācija

Šie tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi, turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi, ir piemērojami tīmekļa vietnei https://www.miegafeja.lv, turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne.

Tīmekļa vietni administrē un pārvalda privātpersona Laura Eglīte-Jefanova, dzimšanas dati – 20.03.1983., kuras adrese ir “Klāvi”, Daugmales pag., Ķekavas nov.,LV-2124, Latvijas Republika, turpmāk tekstā – Tīmekļa vietnes pārvaldnieks.

Pakalpojuma sniedzējs ir privātpersona Laura Eglīte-Jefanova, dzimšanas dati – 20.03.1983., kuras adrese ir “Klāvi”, Daugmales pag., Ķekavas nov.,LV-2124, Latvijas Republika, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs.

Klients – pakalpojuma saņēmējs.

Apmeklējot Tīmekļa vietni vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Lietošanas noteikumus.

Ja kāda konkrētā produkta un pakalpojumu noteikumi ir pretrunā šiem tīmekļa vietnes Lietošanas noteikumiem, augstāks spēks ir konkrēto produktu un pakalpojumu lietošanas noteikumiem.

Slēdzot atsevišķu līgumu ar Tīmekļa vietnes pārvaldnieku par kādu Tīmekļa vietnē norādīto produktu vai pakalpojumu pirkšanu vai lietošanu noteicošie ir pušu starpā noslēgtā līguma nosacījumi.

Tīmekļa vietnes izmantošanas ierobežojumi

Tīmekļa vietnē sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par Tīmekļa vietnes pārvaldnieka piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem un to lietošanas noteikumiem. Tomēr Tīmekļa vietnes pārvaldnieks negarantē Tīmekļa vietnē norādīto pakalpojumu un/vai produktu pieejamību.

Tīmekļa vietnē izklāstītajai informācijai, neatkarīgi no tās satura vai formas (analītiski raksti, apskati, preses relīzes, tarifi, likmes, cenas, darījumu noteikumi, analītiski attēli, funkcionāli risinājumi, grafiski materiāli u.c.), ir tikai informatīvs raksturs, ja vien nav norādīts pretējais.

Tīmekļa vietnē izklāstītā informācija ir iegūta no avotiem, kurus Tīmekļa vietnes pārvaldnieks uzskata par uzticamiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Tīmekļa vietnē izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Tomēr Tīmekļa vietnes pārvaldnieks nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās Tīmekļa vietnē vai ar šīs Tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no Tīmekļa vietnes pārvaldnieks neatkarīgu iemeslu dēļ.

Informācija Tīmekļa vietnē var tikt grozīta vai dzēsta jebkurā laikā bez īpaša paziņojuma. Tīmekļa vietnes pārvaldnieks neapliecina un negarantē to, ka šī Tīmekļa vietne un/vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.

Tīmekļa vietnes apmeklētāji personīgi, pēc saviem ieskatiem un vajadzībām, pieņem lēmumu par Tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu vai preču iegādi un lietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Tīmekļa vietnē ietvertā informācija nesatur aicinājumu vai rekomendāciju un nav uzskatāma par piedāvājumu slēgt jebkāda veida darījumus par Tīmekļa vietnē norādīto produktu un pakalpojumu izmantošanu, tā nav uzskatāma par konsultāciju vai Tīmekļa vietnes pārvaldniekam saistošu piedāvājumu (oferti), kā arī nerada saistības Tīmekļa vietnes pārvaldniekam, ne arī Tīmekļa vietnes lietotājam.

Tīmekļa vietnē norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par padomu, lūgumu vai pamudinājumu iegādāties vai pārdot kādu produktu vai pakalpojumu, vai arī par kādu citu ieteikumu.

Atbildības ierobežojums

Šīs Tīmekļa vietnes saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. Tīmekļa vietnes pārvaldnieks vai trešās personas nedod nekādas garantijas par Tīmekļa vietni vai tās saturu.

Tīmekļa vietnes pārvaldnieks nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, nejaušiem, trešo personu radītiem), kā arī, bet ne tikai visa veida kaitējuma atlīdzību, soda naudām un līgumsodiem, finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja Tīmekļa vietnes pārvaldnieks ir zinājis par Tīmekļa vietnes vai tās satura trūkumiem.

Tīmekļa vietnes pārvaldnieks dara visu iespējamo, lai šajā Tīmekļa vietnē nepieļautu datorvīrusu, ļaunatūras un citu lietotājam traucējošu programmu izplatību, tomēr tas nevar to garantēt un neuzņemas nekāda veida saistības attiecībā uz datorvīrusu, ļaunatūras un citu lietotājam traucējošu programmu izplatību interneta vidē. Tīmekļa vietnes pārvaldnieks rekomendē Tīmekļa vietnes lietotājiem ievērot visus attiecīgos kiberdrošības pasākumus pirms informācijas lejupielādēšanas no šīs Tīmekļa vietnes.

Autortiesības un preču zīmes

Tīmekļa vietnes pārvaldnieks vai trešās personas, ja tas ir norādīts tieši, patur īpašumtiesības, autortiesības © un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo Tīmekļa vietni. Visas tiesības ir aizsargātas visās valstīs.

Šīs Tīmekļa vietnes satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai.

Tīmekļa vietnes saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots un atsauce uz šo Tīmekļa vietni, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā Tīmekļa vietnē ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

Pakalpojumu apmaksa un maksas atgriešana

Tīmekļa vietnē www.miegafeja.lv visas cenas ir norādītas euro (EUR) valūtā. Cenas un paketes var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Veicot pierakstu pie Pakalpojumu sniedzēja un/vai izmantojot attālinātās konsultācijas no Pakalpojumu sniedzēja, Klients pirms pakalpojumu saņemšanas, veic pilnu vai daļēju priekšapmaksu atkarībā no vienošanās ar Pakalpojuma sniedzēju.

Apmaksu par pakalpojumu iespējams veikt izmantojot internetbankas pakalpojumus.

Gadījumā, ja Klients ir veicis apmaksu, bet līdz norunātajam konsultācijas laikam pārdomā saņemt pakalpojumu, Klientam tiek atmaksāta iemaksātā summa 100% apmērā.

Ja ir notikusi konsultācija, bet Klients konsultācijas laikā saprot, ka nevēlas turpināt sadarbību ar Pakalpojuma sniedzēju, Klientam tiek atmaksāta iemaksātā summa 50% apmērā (attiecas uz pakalpojumu “Mēneša sadarbība”).

Ja ir notikusi konsultācija, Pakalpojuma sniedzējs un Klients ir vienojušies par turpmāko sadarbību, bet pēc tam Klients pārdomā – Klientam netiek atmaksāta iemaksātā summa.

Gadījumos, ja pakalpojums nav sniegts vispār vai, izskatot pakalpojuma saņēmēja pretenziju par nepienācīga pakalpojumu saņemšanu tā ir atzīta par pamatotu, Klientam tiek atgriezta iemaksātā naudas summa 100% apmērā.

Pakalpojuma sniedzējs pārskaita Klientam iemaksātos naudas līdzekļus 14 kalendāra dienu laikā no Klienta rakstiska pieprasījuma brīža, kas saņemts e-pastā: miegafeja@miegafeja.lv.

Sīkdatņu izmantošana

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Vairāk informācijas meklējiet Privātuma politikas sadaļā Sīkdatņu politika.

Papildus informācija par Sīkdatnēm pieejama šeit.

Privātuma politika

Tīmekļa vietnē iesniegtie personas dati, tai skaitā, dati, kas tiek sniegti reģistrējoties Tīmekļa vietnes pārvaldnieka piedāvāto pakalpojumu un produktu lietošanai, atrodas drošībā un personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Iesniedzot savus personas datus Tīmekļa vietnē, Jūs aplieciniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par personas datu aizsardzību, kas atrodama:  Privātuma politika

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šīs Tīmekļa vietnes darbību un tajā iekļauto paziņojumu par šīs Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no šiem Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.

Nepārvarama vara

Miegafeja.lv nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.